Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
STATUT
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu
„PURMIA" ZOFIÓWKA, SIERPIEŃ 2014

Postanowienia ogólne
Par 1

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście i posiadającym osobowość prawną.


Par 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą władz Stowarzyszenia jest ZOFIÓWKA, gmina KNYSZYN, powiat MOŃKI, województwo PODLASKIE. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność poza granicami kraju.


Par 3

Stowarzyszenie "PURMIA" może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.


Par 4

Stowarzyszenie „PURMIA" opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


Par 5

Stowarzyszenie „PURMIA" używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział II
2.Cele Stowarzyszenia
Par 6

Cele Stowarzyszenia obejmują:
1. Pomoc ludziom bezdomnym.
2. Pomoc matkom uciekającym przed przemocą
3. Pomoc byłym więźniom opuszczającym zakłady karne.
4. Pomoc młodocianym ludziom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz domy dziecka.
5. Ułatwianie powrotu do społeczeństwa osobom które zaprzestały picia alkoholu.
6. Podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie (bezdomni,alkoholicy,dzieci z rodzin rozbitych,patologicznych i dysfunkcyjnych, kobiety maltretowane psychicznie i fizycznie przez mężów) w zakresie readaptacji.


Par 7

Stowarzyszenie „PURMIA"realizuje swoje cele poprzez:
1. Zapewnienie bezdomnym,matkom uciekającym przed przemocą,więźniom opuszczającym zakłady karne,młodym ludziom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy dziecka,alkoholikom,osobą które zaprzestały picia alkoholu,dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych:
-zakwaterowania i całodziennego wyżywienia,
-środków czystości,higieny osobistej,odzieży
2. Udzielanie pomocy przy załatwianiu spraw osobistych'
3.Organizowanie zajęć terapeutycznych z zakresu uzależnień
4.Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia,szkolnictwa i placówkami oświatowo wychowawczymi,organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,administracją państwową w dziedzinie profilaktyki,propagandy i szkoleń,organizacjami
sportowymi,rekreacyjnymi,związkami wyznaniowymi oraz administracją państwową i samorządową
5. Współpraca z instytucjami,organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach
6. Tworzenie placówek profilaktyki,klubów i świetlic socjoterapeutycznych
7. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia,ich prawa i obowiązki

Par 8

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych,honorowych i wspierających.


Par 9

1. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

Par 10

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek minimum 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej na wniosek Zarządu.

Par 11

1.Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna wspomagająca działalność Stowarzyszenia przez udzielanie poparcia finansowego lub organizacyjnego.Członkowie wspierający mogą również w miarę swoich możliwości wspomagać działalność Stowarzyszenia w inny sposób.
2.Deklaracja przystąpienia członka wspierającego Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.


Par 12

Członek Zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

Par 13

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia.
2. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia „PURMIA"
3. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
4.Otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju zawodowym

Par 14

Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego-bez czynnego i biernego prawa wyborczego,Członek Honorowy ma jedynie głos doradczy podczas Walnego Zgromadzenia Członków-jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.Obowiązkiem Członka Honorowego jest godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz pozyskiwanie nowych darczyńców i sponsorów.


Par 15

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.Członek wspierający ma jedynie głos doradczy podczas Walnego Zgromadzenia Członków i nie przysługuje Mu bierne i czynne prawo
wyborcze.Obowiązkiem Członka wspierającego jest pomoc finansowa lub organizacyjna na rzecz Stowarzyszenia oraz godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

Par 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.Śmierci członka.
2.Skreślenia z listy członków przez Zarząd w drodze uchwały z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku ,po uprzednim upomnieniu.
3. Dobrowolnegowystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu,regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę .Stowarzyszenia.
5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego-osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
6.Od decyzji wykluczenia lub skreślenia z listy członków przysługuje prawo do odwołania do walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Komisji  Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Struktura Organizacyjna
Par 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,zwane dalej Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd Stowarzyszenia,zwany dalej Zarządem.
3. Komisja Rewizyjna,zwana dalej Komisją Rewizyjną.
4.Sąd Koleżeński,zwany dalej Sądem

Par 18

Kadencja wszystkich Władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 6 lat

Par 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków,o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.Głosy wstrzymujące uważa się na nie wpływające na wyniki głosowania.


Par 20

1. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w czasie Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych członków.
2. W przypadku braku kworum Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 min po zakończeniu pierwszego pod warunkiem poinformowania o drugim terminie członków w zawiadomieniu o którym mowa w par 21 ust 3 Statutu.

Par 21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne o charakterze sprawozdawczym winno odbywać się raz w roku.Walne Zgromadzenie Członków zwoływane na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków lub na żądanie Komisji Rewizyjnej jest Walnym Zgromadzeniem Członków o charakterze nadzwyczajnym.Powiadomienie o jego terminie,miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków następuje za pośrednictwem
poczty,poczty elektronicznej lub każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej lub 15 członkom.
5. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie .W drugim terminie Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.Nie dotyczy to zmian statutowych oraz wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia;do których uchwalenia potrzebnych jest co najmniej 2/3 członków.
6. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.Uczestniczący w zgromadzeniu członkowie wspierający,honorowi i zaproszeni goście mają jedynie głos doradczy.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. wybór członków Zarządu,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
b. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
e. ustalanie propozycji zmian Statutu oraz możliwości rozwiązania Stowarzyszenia
f. ustalania wysokości składek członkowskich i wysokości wpisowego
g. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
h. przyznawanie członkostwa honorowego.
8.Odwołanie Przewodniczącego,członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie,który może zostać wyznaczony w 30 minut od zakończenia obrad w I terminie.
9.Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.


Par 22

1. Zarząd składa się z trzech do sześciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
2. Zarząd składa się z Prezesa,Wiceprezesa i członków Zarządu.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu
4. Do kompetencji Zarządu należy
a. przyj mowa nie nowych członków Stowarzyszenia
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
d. uchwalanie regulaminów,które szczegółowowewnętrzny podział organizacyjny i związane są z działalnością Stowarzyszenia,w tym określanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz prowadzenie rachunkowości
e. uchwalanie okresowych planów działania
f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia
g. składanie sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia
h. walne zgromadzenie członków podejmując uchwałę o wyborze składu Organów (członkowie Zarządu,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego) określają liczbę ich członków na daną kadencję.
5. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes zgodnie ze Statutem,uchwałami Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia,a podczas jego nieobecności członek Zarządu wskazany przez Prezesa Stowarzyszenia.
6. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu przynajmniej jeden raz w kwartale lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.Powiadomienie o jego terminie,miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Zarządu następuje w każdy skuteczny sposób co najmniej 2dni przed terminem obrad.

Par 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego,Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia
b. występowa nie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
c. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
d. sprawozdanie z własnej działalności
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu bez prawa udziału w głosowaniach

Par 24

l.Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2.Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na Władze Stowarzyszenia
3.Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
4.Sąd zamyka postępowanie orzeczeniem,które przekazuje do wiadomości wszystkim członkom.
5.Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6.Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
7.Sąd Koleżeński może nałożyć karę upomnienia lub nagany.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
Par 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich,spadków,zapisów darowizn,dochodów z własnej działalności,ofiarności publicznej
2. Zarząd zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.
4. Zaciąganie zobowiązań majątkowych,dysponowanie środkami finansowymi zawieranie umów majątkowych powyżej kwoty stanowiących równowartość 3000 euro(trzy tysiące euro) wymaga podpisu Prezesa i dwóch innych członków Zarządu. Poniżej kwoty 3000 euro (trzy tysiące euro) wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu
5.Stowarzyszenie pobiera dwa rodzaje składekiwpisowe i zwykłe
a. składki wpisowe pobierane są jednorazowo przy przystępowaniu członków do Stowarzyszenia
b. składki zwykłe płatne są miesięcznie,kwartalnie lub rocznie a ich wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Par 26

1. Stowarzyszę nie „PURMIA"nie może prowadzić działalności gospodarczej.


Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
Par 27

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

Par 28

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6278